Omien osakkeiden hankkiminen osakeyhtiössä

 

Osakeyhtiö voi hankkia haltuunsa ja pitää hallinnassaan omia osakkeitaan. Omia osakkeita koskevat säännökset ovat OYL 15 luvussa. Osakeyhtiölain terminologiassa omien osakkeiden hankkiminen on vapaaehtoinen, sopimukseen perustuva toimi, jossa osake hankitaan tarjouksesta. Osakkeiden lunastaminen sen sijaan on pakkotoimi, jolla osakkeenomistajan on luovutettava osakkeensa yhtiölle joko vastiketta vastaan tai vastikkeetta.

Yksityisessä osakeyhtiössä Yhtiölle hankittavien osakkeiden määrä on rajattu vain niin, että yhtiö ei saa hankkia tai lunastaa kaikkia omia osakkeitaan. Vähintään yksi osake tulee siten olla ulkopuolisen omistuksessa.

Päätöksenteko osakkeiden hankkimisessa ja lunastamisessa

Omien osakkeiden hankkimisesta ja lunastamisesta päätetään yhtiökokouksessa. Yksityisessä osakeyhtiössä päätökseen riittää yksinkertainen ääntenenemmistö eli enemmän kuin puolet annetuista äänistä. Yhtiökokous voi itse päättää hankkia omia osakkeita tai se voi valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

Lähtökohtana omia osakkeita hankittaessa on osakkeenomistajien yhdenvertainen kohtelu siten, että kultakin osakkeenomistajalta hankitaan osakkeita vanhan omistuksen suhteessa. Omia osakkeita voidaan kuitenkin hankkia myös muussa suhteessa tietyin ehdoin. Tällöin puhutaan suunnatusta hankkimisesta.

Suunnattu osakkeiden hankkiminen 

Suunnatun hankkimisen tai vastaavan valtuutuspäätöksen edellytyksenä on, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, sekä se, 2/3 enemmistö yhtiökokouksessa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Koska suunnattu hankkiminen merkitsee yhtiön varojen käyttämistä osakkeenomistajien kannalta epäsuhteisesti, on suunnatun hankkimisen hyväksyttävyyttä arvioitaessa kiinnitettävä erityistä huomiota tarjotun vastikkeen ja osakkeen käyvän hinnan suhteeseen. Omien osakkeiden hankkimispäätöksessä on mainittava osakkeista maksettava vastike ja perustelut sen määrittämiselle sekä, jos vastike on muuta omaisuutta kuin rahaa, selvitys tällaisen omaisuuden arvosta. Mahdollisen ylihinnan maksaminen voi olla laitonta varojenjakoa. Yrityksen ja osakkeiden arvonmäärityksestä kirjoitus näillä sivuilla.

Koska osakkeenomistajien yhdenvertaisen kohtelun vaatimus on kuitenkin tahdonvaltainen asia, osakkeenomistajat voivat yksimielisesti päättää osakkeiden suunnatusta hankinnasta silloinkin, kun tähän ei liity yhtiön kannalta mitään painavaa taloudellista syytä.

Osakkeet on maksettava yhtiön jakokelpoisista varoista

Osakeyhtiölain mukaan on kiellettyä hankkia osakkeita niin, että hankinnan seurauksena yhtiön vapaa oma pääoma menisi negatiiviseksi. Osakkeiden hankinta on pystyttävä kattamaan yhtiön voitonjakokelpoisista varoista ja tarvittaessa voidaan myös yhtiön osakepääomaa alentaa.

Omat osakkeet yhtiön hallussa

Yhtiö voi menetellä omien osakkeiden suhteen kolmella vaihtoehtoisella tavalla:

osakkeet voidaan säilyttää yhtiön hallussa

osakkeet voidaan luovuttaa

osakkeet voidaan mitätöidä.

Yksityinen osakeyhtiö voi määräajatta säilyttää omat osakkeensa hallussaan, jos ne on hankittu osakeyhtiölain mukaisesti.

Yhtiön hallussa omat osakkeet eivät tuota osakeoikeuksia. Niillä ei esimerkiksi saa äänestää yhtiökokouksessa. Tällaisille osakkeille ei jaeta osinkoakaan, eivätkä ne ylipäätään oikeuta varojen jakamiseen. Osakkeita ei oteta lukuun, kun pätevän yhtiökokouspäätöksen tekemiseen edellytetään kaikkien osakkeenomistajien tai määräosan suostumus. Osakkeilla ei myöskään ole yhtiön taseessa arvoa, toisin sanoen osakkeet eivät edusta yhtiölle varallisuusarvoa.

Omien osakkeiden mitätöiminen

Hallitus voi milloin tahansa päättää mitätöidä yhtiön hallussa olevat omat osakkeet. Mitätöiminen lakkauttaa osakkeeseen perustuvat oikeudet, osake poistetaan osake‐ ja osakasluettelosta. Tällaisen päätöksen voi tehdä hallitus, jos osakkeiden mitätöiminen ei vaikuta, kuten normaalisti on tilanne, osakepääomaan eikä osakkeenomistajien suhteelliseen omistukseen. Mitätöiminen on ilmoitettava rekisteröitäväksi viipymättä. Osakkeet on mitätöity, kun ilmoitus on rekisteröity.

Omien osakkeiden hankkimisen verokohtelu

Alla on kuvattu verotusta pääpiirteissään, eikä niitä voi sellaisenaan soveltaa yksittäiseen osakkeiden hankintaan yhtiölle. Suosittelen että näissä tapauksissa yhtiö ja/tai sen omistajat konsultoivatennen hankinnan toteuttamista verotukseen perehtynyttä lakimiestä tai tilintarkastajaa.

Verottaja on viime aikoina kiristänyt tulkintaansa erilaisten yritysjärjestelyiden, myös omien osakkeiden hankintaa koskevassa verotuksessa, joten yrityksen ja sen omistajien kannattaa varautua siihen, että ennen omien osakkeiden hankintaa yhtiölle voi olla tarpeellista hakea verottajalta ennakkoratkaisua. Tähän tulee varata pari kuukautta aikaa.

Luovutusvoittoverotus

Kun yhtiö hankkii omia osakkeitaan osakeyhtiölain 15 luvun mukaan osakkailta vastikkeellisesti kaupalla, Osakkaan saamaa luovutushintaa verotetaan pääsäännön mukaan luovutusvoittoverosäännösten perusteella. Yritysten myynnistä tai sijoitusomaisuudesta saatu myyntivoitto verotetaan pääomatulona. Vuonna 2018 pääomatulojen veroprosentti on 30 % 30.000 euroon asti. Yli 30.000 euron pääomatuloista veroprosentti on 34 %.

Omien osakkeiden hankinnassa luovutusvoitto lasketaan samalla tavalla kuin osakkeiden myynnissä, eli yhtiön maksamasta hankintahinnasta vähentää osakkeiden hankintameno tai hankintamenon sijaan voidaan käyttää hankintameno-olettamaa sen mukaan kumpi verovelvolliselle edullisempi. Yli 10 vuotta omistettujen osakkeiden hankintameno-olettama 40 % ja alle 10 vuotta omistettujen osakkeiden hankintameno-olettama on 20 %. Todellinen maksettava vero yhtiön maksamasta hankintahinnasta on hankintameno-olettamaa käytettäessä 19 – 25 %.

Varainsiirtovero

Sekä omien osakkeiden lunastamisesta että hankkimisesta on suoritettava varainsiirtoveroa. Varainsiirtoveroa on suoritettava myös yhtiön hankkimien osakkeiden edelleen luovuttamisesta. Verovelvollinen on kulloinkin luovutuksen saaja, eli tässä tapauksessa yhtiö. Omien osakkeiden hankkiminen on katsottava kaupaksi ja siitä tulee maksaa 1,6 % varainsiirtovero.

Missä tapauksessa omien osakkeiden hankinta voidaan katsoa veronkierroksi

Kun yhtiö hankkii omia osakkeitaan osakeyhtiölain 15 luvun mukaan osakkailta vastikkeellisesti kaupalla, Osakkaan saamaa luovutushintaa verotetaan pääsäännön mukaan luovutusvoittoverosäännösten perusteella.  Kun omien osakkeiden hankkimisessa on kyse yhtiön varojen jakamisesta osakkaille, voi peiteltyä osingonjakoa koskeva verotusmenettelylain (VML) ns. veronkiertopykälä 29 § tulla kuitenkin sovellettavaksi.

Jos osakeyhtiö maksaa osakkeistaan käypää arvoa korkeamman hinnan, verotetaan käyvän arvon ylittävä määrä VML 29.1 §:n nojalla peiteltynä osingonjakona. Verottajan käyttämää yrityksen arvomäärittelyä on myös käsitelty arvonmääritystä koskevassa kirjoituksessa. Osakkeista maksetusta määrästä riippumatta yhtiön varojen jakaminen osakkaille osakkeita lunastamalla tai hankkimalla voidaan katsoa peitellyksi osingonjaoksi VML 29.2 §:n nojalla, jos on ilmeistä, että varojen jakaminen on tapahtunut osingosta menevän veron välttämiseksi.

VML 29.2 §:n tulkinnassa oikeuskäytännöllä on tärkeä merkitys. Oikeuskäytännössä vakiintuneen tulkinnan perusteella osa lunastustilanteisiin liittyvistä seikoista katsotaan raskauttaviksi, osa lieventäviksi. Säännöstä ei esimerkiksi ole yleensä sovellettu osakkeiden lunastuksiin, jotka liittyvät sukupolvenvaihdoksiin tai tilanteisiin, joissa vähemmistöosakas lunastetaan yhtiöstä pois.

Osakeyhtiölain uudet säännökset omien osakkeiden hankkimisesta pyrkivät turvaamaan osakkaiden tasapuolisen kohtelun. Vero-oikeudessa lähtökohtana on, että peiteltyä osinkoa muodostuu, jos osakkeita hankitaan tai lunastetaan kaikilta osakkailta yhtä paljon.

Veronkiertopykälän (VML 29 §) soveltamista puoltavat seuraavat seikat (raskauttavat olosuhteet)

Kun osakkeita on lunastettu samassa suhteessa kaikilta osakkailta, on peitellyn osingonjaon veroseuraamusten katsottu estyneen oikeuskäytännön mukaan lähinnä vain tilanteissa, jossa yhtiö on jakanut osakkailleen yhtiön toiminnalle ylimääräisiä varoja, jotka ovat syntyneet yhtiön supistaessa toimintaansa ja myydessä ylimääräistä tai yhtiölle tarpeettomaksi käynyttä omaisuutta . Yhtiön pääomatarpeen on katsottu näissä tilanteissa pienentyneen. 

Muita verottajan raskauttaviksi katsomia seikkoja ovat; Pääosakkeenomistajalta hankitaan vain osa hänen osakkeistaan, Hankkimiseen käytettävät varat on ”kerätty” hiljattain ennen hankkimista tehdyillä omaisuuden luovutuksilla, Säännöllisestä osingonjaosta on pidättäydytty ja Kauppahinta kuitataan antamalla osakkaalle anteeksi hänen velkojaan yhtiölle

VML 29 §:n soveltamista vastaan puhuvat erityisesti seuraavat seikat (lieventävät olosuhteet)

Yhtiön toiminnan supistumista ja pääomatarpeen pienentymistä voidaan siten pitää VML 29.2 §:n säännöksen soveltamisen kannalta lieventävinä seikkoina lähinnä vain tilanteissa, joissa hankitut osakkeet mitätöidään. Tilanteissa, joissa hankitut osakkeet luovutetaan edelleen, ei yhtiön pääomassa tapahdu sellaista lopullista pienenemistä, jolla varojen jakamista osakkaille voitaisiin normaalisti perustella.

Muina verotuskäytännössä hyväksyttäviksi perusteiksi katsottuja syitä ovat olleet: Osakkeenomistajalta hankitaan kaikki osakkeet, jolloin hän luopuu osakkuudestaan tai luopuva osakkeenomistaja menettää luovutuksen johdosta enemmistöasemansa; Osakkeet hankitaan yhtiölle sukupolvenvaihdoksen toteuttamiseksi; Yhtiön toiminta supistuu ja muuttuu muulla tavalla olennaisesti, jolloin pääomantarve on pienempi ja osakkeet mitätöidään; Käytetty hankintahinta on enintään osakkeiden käypä hinta; Osakkeet hankitaan yhtiön toimintojen jakamiseksi ja Yhtiö on jakanut säännöllisesti osinkoa

Veronkiertosäännösten soveltaminen perustuu aina kuitenkin kokonaisarviointiin, joten yllä esitetystä ei pidä vetää sitä johtopäätöstä, että jos kolme perustetta on puolesta ja kaksi vastaan, niin silloin veronkiertosäädöksiä ei sovelleta. Suosittelen, että hiemankin epäselvässä tilanteessa tämän arvioinnin tekisi verotukseen perehtynyt lakimies tai tilintarkastaja.

 

Jari Sotka, OTM, MBA

Tel. +358-40-544 0610

e-mail: jari.sotka@almgren-sankamo.fi

Linkedin  fi.linkedin.com/in/jmsotka/