Käyttäjän JariSotka blogi

Almgren & Sankamo on liittynyt JCA Internationaliin

 

JCA International on kansainvälinen laki- ja asianajotoimistojen yhteisö, jossa on jäseninä toimistoja 28 eri valtiossa (24 EU jäsenvaltiossa, jonka lisäksi jäseniä on Turkissa, Venäjällä, Yhdysvalloissa ja Brasiliassa). Näemme kansainväliset yhteydet entistä keskeisempänä osana palveluamme.

suomi

Yrityskaupat ja niitä edeltävät järjestelyt

Liiketoiminnan luovutus tehdään yleensä pääpiirteissään kahdella tapaa, joko myydään yrityksen osakkeet tai yrityksen liiketoiminta. Ei kuitenkaan ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa tehdä sukupolvenvaihdos tai yrityskauppa. Vastuukysymyksistä johtuen tavallista on, että jos olet myyjä, haluat myydä osakkeet ja jos olet ostajana, haluat ostaa liiketoiminnan.

Yrityksiin on usein kertynyt sellaista omaisuutta, joka ei välttämättä kuulu yrityskaupan yhteydessä myytävään liiketoimintaan. Tällaista omaisuutta voivat olla sijoitukset, kiinteistöt tai vapaa‐ajan asunnot, jotka halutaan jättää yrityskaupan ulkopuolelle. Liiketoimintakaupassa ei tällainen omaisuus muodosta ongelmaa. Jos kuitenkin halutaan yritysjärjestely toteuttaa osakekauppana, voi eräänä vaihtoehtona olla yhtiön jakaminen jakautumismenettelyllä kahdeksi erilliseksi yhtiöksi. Toisaalta, jos yhtiössä huomattavan paljon varoja pankissa tai sijoituksissa, voidaan yhtiön tasetta `keventää` ylimääräisten osinkojen maksulla tai yhtiön omien osakkeiden hankkimisella yhtiölle. Jälkimmäisessä käytännössä jaetaan yhtiön ylimääräinen varallisuus omistajille ja näin pienennetään ostajan, usein velkarahalla rahoittamaa, kauppahintaa.

suomi

Osakeyhtiön jakautuminen

Jakautumisella tarkoitetaan osakeyhtiölain 17 luvussa säänneltyä jakautumista. Jakautuminen voi tapahtua kokonaan tai osaksi. Kokonaisjakautumisessa kaikki jakautuvan yhtiön varat ja velat siirtyvät kahdelle tai useammalle vastaanottavalle yhtiölle ja jakautuva yhtiö purkautuu. Osittaisjakautumisessa osa jakautuvan yhtiön varoista ja veloista siirtyy yhdelle tai useammalle vastaanottavalle yhtiölle.

suomi

Lojaliteetti sopimuksissa

Korkein oikeus on ennnakkoratkaisussaan kieltänyt neuvotteluiden käymisen vilpillisesti eli niin, että toinen osapuoli tulee harhaanjohdetuksi kärsien turhia kustannuksia ja vahinkoa. Näin ollen, jos sopijakumppani on huolimattomuuttaan synnyttänyt toisessa perustellun luottamuksen sopimuksen syntymiseen ja tästä on aiheutunut kalliita valmistelutoimia, perusteeton neuvotteluista vetäytyminen voi johtaa korvausvelvollisuuteen. On kuitenkin huomioitava, että lopputulokseen vaikuttivat neuvotteluiden kesto, valmistelutoimien kalleus ja kiinteistöyhtiön kantama riski neuvotteluista, joten kynnys korvausvastuulle on yhtä kaikki korkea.

suomi

Irtisanominen taloudellisin ja tuotannollisin perustein

Työnantaja saa irtisanoa työsopimuksen, kun tarjolla oleva työ on taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi. Lainsäädäntö asettaa kuitenkin monia rajoituksia tähän, joita artikkelissa käsitellään.

suomi

Irtisanominen työntekijästä johtuvista syistä

Kirjoituksessa käsitellään työnantajan oikeutta irtisanoa työntekijä työntekijöistä johtuvista syistä, eli ns. individuaaliperusteella. Työsopimus voidaan irtisanoa vain asiallisesta ja painavasta syystä ja lisäksi lainsäädännössä on lukuisia rajoituksia irtisanomiselle ja määräyksiä menettelytavoista irtisanomisten yhteydessä. Suosittelemme, että työsuhteen päättämiseen liittyvissä kysymyksissä yritykset kääntyisivät lakimiehen puoleen, sillä näissä asioissa erehtyminen johtaa yleensä huomattavan suuriin korvauksiin.

suomi

Työntekijän lomauttaminen

Työnantaja saa laissa säädettyjen perusteiden täyttyessä lomauttaa työntekijän joko määräajaksi tai toistaiseksi keskeyttämällä työnteon kokonaan tai lyhentämällä työntekijän lain tai sopimuksen mukaista säännöllistä työaikaa siinä määrin kuin se lomauttamisen perusteen kannalta on välttämätöntä.

suomi

Työsopimuksen purkaminen

Työsopimuksen purkaminen voi tapahtua kolmella eri perusteella: koeajan vuoksi, erittäin painavasta syystä tai työntekijän luvattoman yli 7 päivää kestäneen poissaolon vuoksi. Viime aikoina on tullut uutta oikeuskäytäntöä, jossa mm. työnantajan koeaikapurun perusteita on riitautettu mm. syrjintäperusteilla.

suomi

Työsopimuksen purkautuminen työntekijän luvattoman poissaolon vuoksi

Työsopimuslain mukaan työnantaja voi pitää työsopimusta purkautuneena silloin, kun työntekijä on ollut poissa työstä vähintään seitsemän päivää ilmoittamatta sinä aikana poissaololleen pätevää syytä. Työnantaja voi tällöin katsoa työsuhteen päättyneeksi ensimmäisestä poissaolopäivästä lukien. Vastaava oikeus on työntekijällä silloin, kun työnantaja on ollut poissa vähintään seitsemän päivää.

suomi

Osakeyhtiön purkamisesta ja sen verotuksesta

Osakeyhtiö on helppo ja nopea perustaa, mutta sen lopettaminen, purkaminen, on aikaa vievä ja monivaiheinen prosessi. Lisäksi verosäädökset asettavat omat haasteensa purkamisen verotehokkaalle toteuttamiselle. 
Purkaminen toteutetaan selvitystilan kautta, josta päättää yhtiökokous, joka valitsee myös selvitysmiehen purkamista toteuttamaan. Purkamismenettely on mahdollista toteuttaa noin kuudessa kuukaudessa, mikäli velkojat eivät sitä vastusta ja osakkeenomistajat ovat yksimielisiä.

 

suomi